Navigace

Obsah

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:
 
- provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.
 
Ošetřovné: informace o ošetřovném:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
 
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
 
 
 
Vážení rodiče předškoláků, v přiložených složkách jsou informace k zápisu do 1. třídy ZŠ.
 
 
 
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY SE ŘÍDÍ MANUÁLEM PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
 
  • Do mateřské školy budou přijímány pouze zdravé děti, tj. bez zjevných známek jakéhokoliv onemocnění. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Vzhledem ke zde uvedeným informacím bude u dětí prováděn ranní filtr. (V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37st. C.)
  • Pokud dojde ke změně zdravotního stavu dítěte, měli by zákonní zástupci o této skutečnosti informovat učitelky ve třídě. Při zjištění pozitivního testu u dítěte na COVID 19, nahlásí zákonný zástupce neprodleně tuto informaci vedení školy.
  • Rodiče, kteří vstupují do prostor třídy (jedná se především o adaptaci dětí) musí mít roušku.
  • Doporučujeme rodičům seznámit se s materiálem MŠMT o provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19 (k dispozici na webu školy a na nástěnce).
  • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu (předávání, vyzvednutí dítěte).
  • Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením doporučujeme nepřinášet do MŠ vlastní hračky.
  • Dle doporučení budeme organizovat aktivity tak, abychom naplňovali školní vzdělávací program. Společné akce s rodiči omezíme tak, aby nedocházelo ke koncentraci vyššího počtu lidí v prostorách školy. Budeme se řídit aktuální epidemiologickou situací v našem kraji – dle semaforu MZd a pokynů KHS. Společné akce dětí v mateřské škole budou organizovány s dodržením zvýšených hygienických pravidel a protiepidemiologických opatření.

Leták KHS